Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Aktuality

Vážení rodiče, vážení studenti,
níže zveřejňujeme v výsledky 1. kola přijímacího řízení pro 8leté a 4leté gymnázium:

8leté studium – výsledky přijímacího řízení 

první přijatý uchazeč: 90,4 bodů / poslední přijatý uchazeč: 72,4 bodů

4leté studium – výsledky přijímacího řízení

první přijatý uchazeč: 93,4 bodů / poslední přijatý uchazeč: 73,6 bodů

Souhrn důležitých informací: 

Rozhodnutí o přijetí bude předáno osobně zákonným zástupcům uchazeče ve dnech 2. – 5. května 2023, vždy v úředních hodinách na studijním oddělení školy na adrese Veveří 30, 602 00 Brno.

Podpisy smluv o studiu proběhnou v úterý 9. května 2023 od 12:00 do 17:00 a ve čtvrtek 11. května 2023 v době od 12:00 do 17:00 hodin. 

Zápisový lístek
Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit
doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání – lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu). Pokud lhůta uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává. Zákonná lhůta pro přijaté uchazeče pro odevzdání zápisového lístku začíná běžet dnem zveřejnění výsledků přijímacího řízení v budově školy a na webových stránkách (www.mgbrno.cz).

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno doporučeně do vlastních rukou zákonných zástupců uchazeče.