Informace o subjektu mimosoudního řešení sporů

Informace o subjektu mimosoudního řešení sporů

Informace o subjektu mimosoudního řešení sporů se spotřebiteli a uplatnění práva z vadného plnění

V návaznosti na aktuální právní úpravu sdělujeme, že věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v souvislosti s poskytováním vzdělání na naší škole na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí vzdělání je v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, Česká obchodní inspekce. Internetová adresa České obchodní inspekce je www.coi.cz, kde jsou dostupné veškeré další informace.

Žák, respektive jeho zákonný zástupce má právo uplatnit práva z vadného plnění za podmínek uvedených v §1914 a násl. občanského zákoníku, bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost vadu zjistit, a to písemným oznámením a popisem vady poskytnutého plnění doručeným škole na adresu sekretariat@mgbrno.cz. Škola rozhodne bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů.